Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Les nostres instal·lacions
a l'illa de Mallorca

Planta de Valorització Energètica Dipòsit de Seguretat Planta de producció d'Ecoàrids Oficines de Can Canut Centre d'Informació i Educació Ambiental Planta de selecció d'Envasos lleugers Planta de metanització Assecat Solar de fangs de depuradora Planta de Compostatge Estació de Transferència Ponent Planta de compostatge Estació de Transferència Nord Dipòsit de rebuigs de RCDS Estació de Transferència Centre Estació de Transferència Llevant Planta de compostatge Estació de Transferència Sud

Formulari

* Camps obligatoris

TIRME tractarà les dades personals facilitades a través del present formulari amb la finalitat de gestionar i atendre'n la consulta, legitimat en el consentiment mostrat mitjançant la remissió d'aquest. Les vostres dades no seran comunicades a tercers llevat en cas d'obligació legal. Podeu obtenir més informació en la nostra Política de Privadesa, així com exercitar els vostres drets i contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de lopd@tirme.es

Codi ètic

L'impuls a la integritat i transparència en les actuacions que duem a terme és una part fonamental de la nostra Estratègia de Responsabilitat Social i Compliment Normatiu. Així, es demostra el compromís que mantenim a Tirme amb els principis de bon govern i ètica professional, compromisos que recollim en el Codi Ètic, que compartim amb els nostres principals grups d'interès per establir un marc de convivència i autoresponsabilitat que ens permeti complir amb els principis de transparència, veracitat i bona fe en l'acompliment de les nostres funcions.

Accés al canal ètic

TIRME disposa d'un Codi ètic.


L'objectiu últim que es persegueix és aconseguir, amb la col·laboració de tot el personal de TIRME i els seus Grups d'Interès, un marc de convivència i autoresponsabilitat.

1. Totes les persones de l'empresa hauran de complir amb els principis de legalitat, transparència, veracitat, confiança i bona fe en l'acompliment de les seves funcions.

2. Les persones de l'empresa no cometran cap acte il·legal en relació a l'execució i l'acompliment de les activitats pròpies del seu càrrec.

3. Totes les persones de l'empresa gaudiran d'igualtat de condicions i oportunitats sense tenir en compte raons de raça o ètnia, religió, ideologia, nacionalitat, gènere, orientació/identitat sexual, edat, discapacitat, diversitat, afiliació política, participació en sindicats, malaltia, estat serològic, predisposició genètica a sofrir patologies, llengua, situació socioeconòmica o qualsevol altra circumstància personal o social.

4. Es respectarà la llibertat de consciència, així com les conviccions religioses i morals, la integritat i la intimitat de totes les persones.

5. Totes les persones seran tractades de manera justa, amb dignitat i respecte, incloent-hi aquelles que, tot i ser d'altres empreses, treballen temporalment a les instal·lacions de TIRME.

6. No es tolerarà cap mena d'intimidació, discriminació directa ni indirecta, assetjament en cap de les seves modalitats, tractament il·lícit o denigrant sobre cap de les persones, per part de cap company/a i/o superior en tota la línia jeràrquica, així com abusos, coaccions o qualsevol altre tipus d'actuacions no professionals. Especialment, es vetllarà per garantir la integritat i els drets dels menors que visitin les instal·lacions de la companyia.

7. No es tolerarà, sota cap mena de premissa, cap tipus d'agressió, tant de caràcter sexual com accions violentes i/o amenaces físiques o verbals, incloses les conductes agressives, despectives i/o inadequades, que atemptin contra la dignitat d'una persona.

8. No es toleraran conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral a la feina, amb especial incidència en l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.

9. Cada persona s'esforçarà, en la mesura que sigui possible, per acomplir les responsabilitats que li siguin assignades. No es tolerarà la disminució contínua i voluntària del rendiment del treball.

10. No es toleraran actes d'indisciplina, entesa com l'incompliment conscient i volgut de les obligacions del contracte, així com els actes de desobediència directa d'ordres rebudes pel superior jeràrquic en referència a l'acompliment de les seves activitats al si de l'empresa.

11. No es permet treballar sota els efectes de substàncies que ens puguin afectar l'organisme en el sentit d'impedir el normal desenvolupament de les nostres tasques i comprometre la nostra seguretat durant el desenvolupament d'aquestes, així com el consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral.

12. Queda prohibit fumar i menjar excepte en els indrets autoritzats.

13. El personal que per qualsevol raó no pugui acudir a la feina ha de comunicar la seva absència, al més aviat possible, al seu superior jeràrquic. Aquesta absència ha de ser justificada posteriorment mitjançant document oficial acreditatiu. De la mateixa manera, en els casos d'impuntualitat caldrà fer-ho saber immediatament al superior jeràrquic tot fent esment de la causa que l'ha provocada.

14. Els uniformes no podran ser destinats a altres usos que no siguin els corresponents a l'acompliment de les tasques a TIRME.

15. El personal de TIRME s'ha de comprometre a tenir cura en tot moment de la infraestructura i l'equipament que s'hagin fet servir durant el desenvolupament de les seves funcions a l'empresa, així com a vetllar pel manteniment de l'ordre i la neteja.

16. Es vetllarà per un ús responsable i eficient dels recursos naturals, mitjançant l'adopció d'un enfocament preventiu davant temes mediambientals i s'evitaran aquelles actuacions que siguin susceptibles de danyar o degradar el medi ambient, i es respectarà en tot moment la legislació ambiental d'aplicació.

17. Tot el personal ha de col·laborar de manera autoresponsable, i en el marc de les seves possibilitats, en la consecució dels objectius de seguretat laboral. Totes les persones de l'organització som responsables de vetllar per la seguretat dels altres i de mantenir un entorn laboral segur. No es permet exhibir conductes, així com provocar-les o col·laborar perquè es duguin a terme, que individualment o col·lectivament puguin posar en perill la integritat pròpia i/o dels companys i les companyes de feina. Tot el personal haurà de comunicar als seus responsables directes qualsevol situació de perill, així com l'eventual ineficàcia o inadequació dels equips de protecció d'ús individual o col·lectiu que garanteixen la seguretat laboral.

18. El personal només podrà negociar acords en nom de l'empresa quan estigui explícitament autoritzat per fer-ho. Únicament es podran concertar contractes a través dels models o les clàusules que TIRME autoritzi.

19. Per al desenvolupament de l'activitat laboral, el personal s'abstindrà de fer ús de qualsevol tipus de material del qual no es tingui constància de l'autorització prèvia del titular i que pugui suposar la vulneració dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

Els empleats faran ús dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la companyia exclusivament en el desenvolupament de la seva activitat.

20. Queda prohibit que qualsevol persona de l'organització, en el desenvolupament de les seves funcions i/o en representació d'aquesta, falsegi o ometi informació rellevant en les seves relacions amb tercers.

21. Cada persona és responsable de la informació creada i gestionada en relació a les funcions pròpies del seu lloc de treball i sempre els regeix el principi de confidencialitat, que ha de mantenir i respectar de manera íntegra fins i tot en cessar la seva relació professional amb TIRME. Ha de custodiar especialment les dades de caràcter personal o familiar, tant del propi personal com de qualssevol altres persones que mantinguin relacions professionals amb la companyia, i en queda prohibit l'ús per a tota finalitat aliena al lloc de treball i/o als objectius preestablerts.

22. Els empleats de TIRME han de realitzar un ús prudent del patrimoni de la companyia i vetllaran perquè els seus actius no sofreixin pèrdua o menyscapte. Així mateix han de preservar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació de l'organització. Tota bretxa de seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades haurà de ser posada en coneixement a través del correu electrònic lopd@tirme.com.

23. Les facilitats informàtiques i/o els dispositius electrònics que pertanyen a l'empresa (Internet, correu electrònic, telèfon, fotocopiadora, etc.) s'han de fer servir amb la finalitat de dur a terme l'activitat d'aquesta. No se'n podrà fer ús per a fins aliens als empresarials, il·lícits, que puguin perjudicar la imatge o els interessos (de la companyia, del servei, del personal o de tercers) o que puguin perjudicar el funcionament dels recursos informàtics. Tot el personal de TIRME està obligat a emprar aquests recursos de manera responsable, professional, ètica i legal. S'estableixen controls per vigilar-ne l'ús correcte.

24. Queda prohibit accedir a aplicacions o equips informàtics de tercers sense la seva autorització prèvia i documentada.

25. Cap persona no pot divulgar informació ni fer còpies del programari o la documentació de l'empresa per a ús personal o d'altri.

26. És contrària a l'ètica professional l'acceptació de qualsevol mena de regals, invitacions, favors o altres compensacions de clients o proveïdors, tret que es tracti d'atencions de cortesia de valor simbòlic.

27. Queda prohibit que qualsevol treballador/a realitzi pagaments o ofereixi regals o beneficis no justificats, que es poguessin considerar com a impropis, desproporcionats o il·legals de conformitat amb la normativa, a cap persona o entitat, pública o privada. Es podran realitzar obsequis d'empresa, prèviament autoritzats pel personal designat, per a promoure la imatge de la marca TIRME. En cap cas els regals podran superar els 200 euros. Per al cas dels funcionariats públics estan prohibits els regals, viatges i entreteniment qualsevol que sigui l'import. Les iniciatives en el context de l'acció social (donacions, contribucions específiques i/o patrocinis) han de complir amb les directrius establertes en el procediment PR00-AD-06 Acció Social. Davant dubtes enfront d'aquesta política, es realitzarà la consulta a través del canal ètic.

28. Caldrà evitar qualsevol conflicte d'interessos personals o familiars amb els de l'empresa TIRME. En cas que en sorgeixin, s'haurà d'informar d'aquesta situació al Compliance Penal a través del canal ètic.

29. Així mateix, es prohibeix utilitzar amb fins laborals la nostra amistat o relació de parentiu amb funcionaris públics per obtenir un tracte de favor, amb la finalitat de fer que aquest actuï o deixi d'actuar en violació d'un deure legal, fer que abusi o faci mal ús de la seva posició, amb l'obtenció o retenció indeguda de negocis, o l'assegurament d'un avantatge indegut (p. ex., la concessió d'una llicència, informació rellevant sobre concursos o licitacions, fixació de preus favorables...).

30. Abans d'entaular qualsevol relació comercial, cal aplicar mesures de diligència deguda. Ens abstindrem d'establir relacions amb clients, assessors i socis comercials quan tinguem dubtes sobre el desenvolupament de les seves activitats conforme a la llei o sobre l'origen legítim dels seus actius financers. Col·laborarem activament amb les autoritats competents en la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

31. Es promou una conducta professional, en compliment de les obligacions assumides, tot garantint als proveïdors o a qualssevol altres tercers el cobrament dels seus deutes. Queda prohibida l'alienació, cessió o ocultació de qualsevol bé de titularitat de la companyia amb la finalitat d'eludir el compliment de les responsabilitats enfront dels creditors.

32. Tot el personal de l'empresa haurà de complir amb les mesures establertes en el Manual de Prevenció de Riscos Penals i cooperar amb els seus comandaments directes i col·laboradors per al seu correcte compliment.

33. Tota persona de l'empresa està obligada a denunciar qualsevol sospita o evidència de delicte comès per companys o companyes de feina o tercers, així com a donar compliment al present codi. A aquest efecte, es disposa d'un canal de comunicació, directe i confidencial, amb el Compliance Officer, a través d'enllaç directe disponible en la pàgina web de TIRME i la intranet gestionat segons la normativa N014 Gestió del Canal ètic.

34. Tot el personal de l'empresa que enganyi o obstaculitzi, o que no cooperi, amb les recerques de possibles incompliments d'aquest Codi Ètic serà objecte de mesures disciplinàries.

35. L'Òrgan de Compliance, encarregat d'elaborar el present Codi Ètic, es reserva la possibilitat d'anar emetent aquelles normes d'execució que siguin necessàries per al desenvolupament d'allò que s'hi preveu i haurà de vetllar per l'actualització permanent i la constant adaptació a la realitat social i legal de cada moment.

Assumptes a comunicar a través del Canal Ètic


Qualsevol persona està obligada a:

• comunicar de bona fe, i sobre la base d'indicis raonables, aquelles circumstàncies que puguin suposar la materialització d'un risc penal per a l'organització, així com incompliments o febleses del sistema de gestió de compliance.

• denunciar qualsevol sospita o evidència de delicte comès per company/as de treball o un altre/as així com a donar compliment al present codi.

• posar de manifest qualsevol comportament o actuació delictiva o que contravingui la legislació vigent o els principis corporatius de Tirme S. A.

De conformitat amb el que s'estableix en l'esmentada Llei 2/2023, s'hauran de realitzar les denúncies sempre de bona fe implantant d'aquesta manera una “cultura d'equitat”, que equival a la necessitat que el denunciant a l'hora de tramitar la seva denúncia/comunicació, haurà de tenir motius raonables per a creure que la informació que indica és una certa i que conté possibles infraccions.


Procediment de comunicació


Accés al canal ètic i passos a donar en presentar una denúncia

A aquest efecte es disposa d'un canal directe, confidencial i anònim, instal·lat en la plataforma digital Whistlelower Programari, que té comunicació directa amb la Compliance Officer. El sistema s'ha configurat perquè l'Assessora Jurídica de Tirme, rebi de manera simultània la informació provinent d'aquest nou canal de comunicació , com a garantia addicional d'objectivitat i independència.

Es pot accedir al Canal Ètic de TIRME a través del següent link, mitjançant el qual accedirà al formulari d'informes:

https://whistleblowersoftware.com/secure/98a32917-4f45-41b7-8699-4887efb9ecda.

Aquest link es troba accessible tant en la intranet de TIRME com en la pàgina web.

L'informant disposa de dues opcions per a tramitar les seves denúncies/comunicacions:

a) Comunicació verbal;

b) Comunicació escrita.

A sol·licitud de l'informant, també podrà presentar-se mitjançant una reunió presencial dins del termini màxim de set dies. Si és el cas, s'advertirà a l'informant que la comunicació serà gravada i se l'informarà del tractament de les seves dades d'acord amb la normativa vigent de la Protecció de Dades.

La informació mínima a aportar a través del formulari del canal és:

1. Assumpte. Forma resumida a mode de títol, dels fets en els quals es basa la denúncia.

2. Descripció dels fets. Descripció detallada dels esdeveniments.

3. Instal·lació associada amb el fet. Desplegable d'instal·lacions de TIRME per a seleccionar el lloc on han ocorregut els fets. Es podran seleccionar diverses opcions, si es donés el cas. Per al cas en què el fet no ocorregués en cap de les instal·lacions que apareixen en el desplegable o no sàpiga la instal·lació a la qual pertany, es pot seleccionar l'opció “altres”

4. Possible delicte comès. Desplegable en el qual apareix un catàleg de delictes penals, que figuren en el Codi Penal. En el cas que no s'identifiqui la conducta amb algun dels delictes que apareixen en el desplegable, seleccioni l'opció “Uns altres”.

Per a facilitar-li la seva identificació, es disposa d'un document en la pàgina “Definicions” que recull breument una descripció de cada delicte.

5. Qui ha comès els fets? o Identitat de la persona infractora.

Nom de les persones involucrades en la comissió de l'acte fraudulent.

6. En quina data va ocórrer el delicte? Calendari on es pot seleccionar la data de comissió de la infracció. Si ha ocorregut el mateix fet en diverses ocasions, s'haurà d'especificar en l'apartat “Descripció dels fets”.

7. Quina relació té amb l'empresa? Desplegable de grups d'interès per a seleccionar al que pertany el que efectua la denúncia.

8. Ha pres alguna mesura a conseqüència de l'ocorregut? Detall de les accions que s'hagin realitzat a conseqüència de l'ocorregut.

9. Arxius. Camp per a adjuntar qualsevol tipus de document que acrediti els fets descrits, ja sigui una imatge, un vídeo, un document etc.

Identificació en presentar una denúncia. L'anonimat

En el moment en el qual es realitzi una denúncia, se li assignarà en la pròpia plataforma unes claus a les quals la persona denunciant tindrà accés, sent responsabilitat de la mateixa el protegir el secret d'aquestes i el recordar-les.

La plataforma permet que les denúncies puguin dur-se a terme de manera anònima.

No obstant això, encoratgem al fet que, en el cas de presentar una denúncia, la persona

denunciant s'identifiqui facilitant el seu nom, funció i dades de contacte. D'aquesta manera, el personal que s'encarregui de tramitar-la podrà posar-se en contacte amb ella a fi d'ajudar al fet que la recerca sigui més efectiva.

També la plataforma, disposa de mesures de seguretat de la informació, dirigides a preservar la integritat, disponibilitat i confidencialitat de la informació.

Per al cas en què es plantegi la denúncia de manera anònima, però existeixin dades que

permetin identificar a la persona denunciant, la plataforma eliminarà de manera immediata, totes les metadades que permetin la seva identificació.

El sistema d'informes no registra l'adreça IP o l'ANEU de l'ordinador en la qual es planteja la inquietud i el sistema no utilitza cookies.


Tramitació de les comunicacions


Recepció i valoració

Una vegada registrada la denúncia rebuda per la Compliance Officer, aquesta haurà de resoldre la consulta o valorar si escau l'obertura d'un procediment de recerca, en un termini màxim de 7 dies. La resposta a la consulta o la decisió adoptada davant la denúncia, haurà de ser comunicada a la persona denunciant en un termini màxim de 7 dies i es realitzarà a través de la mateixa plataforma, on podrà accedir amb les seves claus d'accés.

Obertura del procediment

En cas de conducta aquesta obertura, ja sigui d'ofici o a instàncies de part, es posaran en marxa tots els mecanismes de l'organització per a l'esclariment dels fets, estant tot el personal de l'organització obligat a col·laborar amb la Compliance Officer, sempre que aquesta el requereixi.

Procediment de recerca

La Compliance Officer, juntament amb la Unitat de Suport en els casos necessaris, serà l'òrgan encarregat de la recerca, podent externalitzar parteix/s d'aquesta, quan els fets ho requereixin sempre donant compliment a una sèrie de principis bàsics com són el deure de confidencialitat, seguretat i anonimat (si és el cas).

D'acord amb la legislació vigent i amb l'objectiu que la recerca no es dilati més de l'estrictament necessari, la Compliance Officer en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la recepció de la denúncia, o si no es va remetre un justificant de recepció a la persona denunciant, a tres mesos a partir del venciment de termini de 7 dies, després d'efectuar-se la denúncia, haurà de resoldre el procediment de recerca, excepte casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, i en aquest cas, aquest podrà estendre's fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals.

Audiència a les persones investigades

Qualsevol persona denunciada i/o sota recerca, tindrà un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del moment en què la Compliance Officer li comunica aquesta condició, per a formular al·legacions i aportar aquelles proves de descàrrec que considerés oportunes.

Durant el transcurs del procediment s'ofereix a les persones investigades totes les garanties i drets legalment establerts. Tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient en els termes regulats en aquesta llei, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, preservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

En el moment de donar audiència a la/s persona/s sota recerca, TIRME els informarà sobre el tractament de les seves dades personals, en el marc de la recerca realitzada, amb la finalitat de complir de manera efectiva amb les obligacions en matèria de protecció de dades.

En cap cas es comunicarà als subjectes afectats la identitat de l'informant ni es donarà accés a cap comunicació.

Procediment d'adopció de mesures

Si com a resultat de la recerca s'acredita la realitat dels fets denunciats i es pot determinar la/s persona/s responsable d'aquests, s'adoptaran les mesures oportunes respecte a la persona denunciada.

Ara bé, si a conseqüència de la recerca s'acredités la veracitat dels fets, però no fos possible determinar el responsable d'aquests, la Compliance Officer posarà en coneixement del Consell d'Administració aquesta circumstància, procedint al registre i arxivament de l'expedient.

La persona denunciant incorrerà en la comissió d'una infracció laboral greu si en el resultat de la recerca s'acredités que, a gratcient, ha posat en coneixement de la Compliance Officer fets falsos, enganyosos i/o ha actuat de mala fe.

Garanties del comunicant

Tots aquells que transmetin les seves notificacions tindran les següents garanties:

- Únic destinatari: Compliance Officer i Assessora Jurídica de TIRME.

- Identitat protegida amb la màxima confidencialitat, seguretat i anonimat (si és el cas).

- Prohibició d'actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació conforme al que es preveu en aquesta normativa, durant el termini de 2 anys. Una vegada transcorregut el termini de dos anys, la persona que veiés lesionats els seus drets per causa de la seva comunicació o revelació, podrà sol·licitar la protecció de l'autoritat competent

- Exigència del respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.

- Tractament de dades personals conforme a la normativa de protecció de dades vigent.

- Utilització de la informació proporcionada en una denúncia únicament per als fins legítims en relació a la recerca que s'iniciés.


Protecció de dades personals


El Canal Ètic de TIRME compleix amb la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets digitals i amb el Reglament General de Protecció de Dades, així com les consideracions establertes en aquesta matèria en la Llei 2/2023.

Les dades personals facilitades a través del Sistema intern de comunicació, així com els tractats a conseqüència d'una recerca interna únicament seran tractats per als fins recollits en aquesta normativa.

En tot cas, TIRME recopilarà les dades personals indispensables per a tractar una informació específica en relació amb les comunicacions rebudes. Si es recopilen per accident, les dades personals innecessàries seran eliminats sense dilació indeguda.

El compliment dels principis d'informació i transparència respecte de la persona comunicant, es realitza a través de la pròpia clàusula informativa inclosa en el formulari de comunicació del Canal Ètic, així com en el contingut de la present normativa. Així mateix, els/as testimonis o persones denunciades també seran adequadament informats sobre el tractament de les seves dades en el marc de les recerques, d'acord amb les obligacions establertes en la normativa de

protecció de dades vigent.

D'acord amb l'article 32 de la Llei 2/2023, l'accés a dades personals continguts en el Sistema intern d'informació està delimitat a:

- La Compliance Officer, en la seva condició de Responsable del Sistema intern d'informació i en defecte d'això, l'Assessoria Jurídica.

- Si és el cas, Recursos Humans o l'òrgan competent degudament designat, només quan pogués procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.

- Assessoria Jurídica de TIRME, si procedís l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats en la comunicació.

- Aquells professionals o empreses externes contractades per a col·laborar amb la gestió i recerca de les comunicacions rebudes, actuant en la condició d'Encarregats de Tractament de TIRME.

- Si és el cas, el Delegat de Protecció de Dades de TIRME.

En cas de comunicació de dades o contractació de serveis de tercers que impliquin l'accés per compte de TIRME, la companyia adoptarà les mesures tècniques i contractuals necessàries per a garantir l'adequada confidencialitat i protecció de la informació personal de els/as interessats/as.

Les dades de la persona que informa i de la resta d'intervinents poden ser objecte de comunicació als jutjats o tribunals, al Ministeri Fiscal, a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i a la resta d'autoritats competents quan resulti necessari per a la tramitació dels procediments judicials que, si és el cas, procedeixin a conseqüència de les recerques dutes a terme amb motiu de les comunicacions formulades. De la mateixa manera quan quedin afectats els interessos financers de la Unió Europea, s'haurà de posar en coneixement de la Fiscalia Europea.

Els/as titulars de les dades personals podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament, segons el que es disposa en la normativa vigent de protecció de dades personals mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: lopd@tirme.com. En tot cas, l'exercici de tals drets per la persona denunciada, no implicarà la comunicació de les dades personals del comunicant.


Terminis i conservació documental


Es disposarà d'un llibre-registro de les infraccions rebudes i de les recerques internes al fet que hagin donat lloc dins de la pròpia plataforma, garantint els requisits de confidencialitat prevists en aquesta llei.

Les dades personals objecte de tractament seran conservats en el Sistema Intern d'informació o Canal Ètic durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una recerca sobre els fets comunicats.

En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'haguessin iniciat actuacions de recerca, haurà de procedir-se a la seva supressió en el Sistema d'informació, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica. Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs únicament podran constar de forma anonimitzada, sense que en aquests casos sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista en l'article 32 de la LOPDGDD.

Transcorregut el termini esmentat en el paràgraf anterior, les dades podran continuar sent tractats, per a la recerca dels fets comunicats.

No obstant això, en cas d'iniciar-se la corresponent recerca, les dades personals seran conservats en els sistemes interns corresponents, durant els terminis necessaris per a resoldre l'expedient. Posteriorment, les dades personals podran mantenir-se degudament bloquejats, amb l'única fi d'atendre reclamacions i requeriments judicials corresponents:

• Durant un termini de 5 anys amb la finalitat d'atendre possibles reclamacions o responsabilitats contractuals.

• Durant un termini màxim de 10 anys, especialment en els casos en els quals s'apreciïn indicis delictius.


Canal extern d'informació de l'autoritat independent de protecció de l'informant


També es podrà informar l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualssevol accions o omissions incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del corresponent canal ètic de TIRME.

- La infracció d'aquesta normativa suposarà l'adopció de mesures disciplinàries regulades en el Conveni Col·lectiu TIRME en vigor - Règim Disciplinari.

- Aquesta normativa d'obligat compliment també pot obtenir-se a través de la intranet www.tirme.net i la pàgina web www.tirme.com

Borsa de treball

Vols treballar amb nosaltres?

Emplena el formulari

TIRME tractarà les dades personals facilitades a través del present formulari amb la finalitat de gestionar i atendre'n la consulta, legitimat en el consentiment mostrat mitjançant la remissió d'aquest. Les vostres dades no seran comunicades a tercers llevat en cas d'obligació legal. Podeu obtenir més informació en la nostra Política de Privadesa, així com exercitar els vostres drets i contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de lopd@tirme.es

Reclamacions i suggeriments

En el nostre afany de millora contínua, i en compliment del Reglament d'Explotació vigent, posem a disposició una plataforma que permet realitzar reclamacions i suggeriments relatius al funcionament del servei a qualsevol persona usuària del sistema.

Formulari de registre

* Camps obligatorisTIRME tractarà les dades personals facilitades a través del present formulari amb la finalitat de gestionar i atendre'n la consulta, legitimat en el consentiment mostrat mitjançant la remissió d'aquest. Les vostres dades no seran comunicades a tercers llevat en cas d'obligació legal. Podeu obtenir més informació en la nostra Política de Privadesa, així com exercitar els vostres drets i contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de lopd@tirme.es