Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Les nostres instal·lacions
a l'illa de Mallorca

Planta de Valorització Energètica Dipòsit de Seguretat Planta de producció d'Ecoàrids Oficines de Can Canut Centre d'Informació i Educació Ambiental Planta de selecció d'Envasos lleugers Planta de metanització Assecat Solar de fangs de depuradora Planta de Compostatge Estació de Transferència Ponent Planta de compostatge Estació de Transferència Nord Dipòsit de rebuigs de RCDS Estació de Transferència Centre Estació de Transferència Llevant Planta de compostatge Estació de Transferència Sud

Formulari

* Camps obligatoris

TIRME tractarà les dades personals facilitades a través del present formulari amb la finalitat de gestionar i atendre'n la consulta, legitimat en el consentiment mostrat mitjançant la remissió d'aquest. Les vostres dades no seran comunicades a tercers llevat en cas d'obligació legal. Podeu obtenir més informació en la nostra Política de Privadesa, així com exercitar els vostres drets i contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de lopd@tirme.es

Codi ètic

L'impuls a la integritat i transparència en les actuacions que duem a terme és una part fonamental de la nostra Estratègia de Responsabilitat Social i Compliment Normatiu. Així, es demostra el compromís que mantenim a Tirme amb els principis de bon govern i ètica professional, compromisos que recollim en el Codi Ètic, que compartim amb els nostres principals grups d'interès per establir un marc de convivència i autoresponsabilitat que ens permeti complir amb els principis de transparència, veracitat i bona fe en l'acompliment de les nostres funcions.

Accés al canal ètic

TIRME disposa d'un Codi ètic.


L'objectiu últim que es persegueix és aconseguir, amb la col·laboració de tot el personal de TIRME i els seus Grups d'Interès, un marc de convivència i autoresponsabilitat.

1. Totes les persones de l'empresa hauran de complir amb els principis de legalitat, transparència, veracitat, confiança i bona fe en l'acompliment de les seves funcions.

2. Les persones de l'empresa no cometran cap acte il·legal en relació a l'execució i l'acompliment de les activitats pròpies del seu càrrec.

3. Totes les persones de l'empresa gaudiran d'igualtat de condicions i oportunitats sense tenir en compte raons de raça o ètnia, religió, ideologia, nacionalitat, gènere, orientació/identitat sexual, edat, discapacitat, diversitat, afiliació política, participació en sindicats, malaltia, estat serològic, predisposició genètica a sofrir patologies, llengua, situació socioeconòmica o qualsevol altra circumstància personal o social.

4. Es respectarà la llibertat de consciència, així com les conviccions religioses i morals, la integritat i la intimitat de totes les persones.

5. Totes les persones seran tractades de manera justa, amb dignitat i respecte, incloent-hi aquelles que, tot i ser d'altres empreses, treballen temporalment a les instal·lacions de TIRME.

6. No es tolerarà cap mena d'intimidació, discriminació directa ni indirecta, assetjament en cap de les seves modalitats, tractament il·lícit o denigrant sobre cap de les persones, per part de cap company/a i/o superior en tota la línia jeràrquica, així com abusos, coaccions o qualsevol altre tipus d'actuacions no professionals. Especialment, es vetllarà per garantir la integritat i els drets dels menors que visitin les instal·lacions de la companyia.

7. No es tolerarà, sota cap mena de premissa, cap tipus d'agressió, tant de caràcter sexual com accions violentes i/o amenaces físiques o verbals, incloses les conductes agressives, despectives i/o inadequades, que atemptin contra la dignitat d'una persona.

8. No es toleraran conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral a la feina, amb especial incidència en l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.

9. Cada persona s'esforçarà, en la mesura que sigui possible, per acomplir les responsabilitats que li siguin assignades. No es tolerarà la disminució contínua i voluntària del rendiment del treball.

10. No es toleraran actes d'indisciplina, entesa com l'incompliment conscient i volgut de les obligacions del contracte, així com els actes de desobediència directa d'ordres rebudes pel superior jeràrquic en referència a l'acompliment de les seves activitats al si de l'empresa.

11. No es permet treballar sota els efectes de substàncies que ens puguin afectar l'organisme en el sentit d'impedir el normal desenvolupament de les nostres tasques i comprometre la nostra seguretat durant el desenvolupament d'aquestes, així com el consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral.

12. Queda prohibit fumar i menjar excepte en els indrets autoritzats.

13. El personal que per qualsevol raó no pugui acudir a la feina ha de comunicar la seva absència, al més aviat possible, al seu superior jeràrquic. Aquesta absència ha de ser justificada posteriorment mitjançant document oficial acreditatiu. De la mateixa manera, en els casos d'impuntualitat caldrà fer-ho saber immediatament al superior jeràrquic tot fent esment de la causa que l'ha provocada.

14. Els uniformes no podran ser destinats a altres usos que no siguin els corresponents a l'acompliment de les tasques a TIRME.

15. El personal de TIRME s'ha de comprometre a tenir cura en tot moment de la infraestructura i l'equipament que s'hagin fet servir durant el desenvolupament de les seves funcions a l'empresa, així com a vetllar pel manteniment de l'ordre i la neteja.

16. Es vetllarà per un ús responsable i eficient dels recursos naturals, mitjançant l'adopció d'un enfocament preventiu davant temes mediambientals i s'evitaran aquelles actuacions que siguin susceptibles de danyar o degradar el medi ambient, i es respectarà en tot moment la legislació ambiental d'aplicació.

17. Tot el personal ha de col·laborar de manera autoresponsable, i en el marc de les seves possibilitats, en la consecució dels objectius de seguretat laboral. Totes les persones de l'organització som responsables de vetllar per la seguretat dels altres i de mantenir un entorn laboral segur. No es permet exhibir conductes, així com provocar-les o col·laborar perquè es duguin a terme, que individualment o col·lectivament puguin posar en perill la integritat pròpia i/o dels companys i les companyes de feina. Tot el personal haurà de comunicar als seus responsables directes qualsevol situació de perill, així com l'eventual ineficàcia o inadequació dels equips de protecció d'ús individual o col·lectiu que garanteixen la seguretat laboral.

18. El personal només podrà negociar acords en nom de l'empresa quan estigui explícitament autoritzat per fer-ho. Únicament es podran concertar contractes a través dels models o les clàusules que TIRME autoritzi.

19. Per al desenvolupament de l'activitat laboral, el personal s'abstindrà de fer ús de qualsevol tipus de material del qual no es tingui constància de l'autorització prèvia del titular i que pugui suposar la vulneració dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

Els empleats faran ús dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la companyia exclusivament en el desenvolupament de la seva activitat.

20. Queda prohibit que qualsevol persona de l'organització, en el desenvolupament de les seves funcions i/o en representació d'aquesta, falsegi o ometi informació rellevant en les seves relacions amb tercers.

21. Cada persona és responsable de la informació creada i gestionada en relació a les funcions pròpies del seu lloc de treball i sempre els regeix el principi de confidencialitat, que ha de mantenir i respectar de manera íntegra fins i tot en cessar la seva relació professional amb TIRME. Ha de custodiar especialment les dades de caràcter personal o familiar, tant del propi personal com de qualssevol altres persones que mantinguin relacions professionals amb la companyia, i en queda prohibit l'ús per a tota finalitat aliena al lloc de treball i/o als objectius preestablerts.

22. Els empleats de TIRME han de fer un ús prudent del patrimoni de la companyia i vetllaran perquè els seus actius no sofreixin pèrdua o menyscabament. Així mateix, han de preservar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació de l'organització.

23. Les facilitats informàtiques i/o els dispositius electrònics que pertanyen a l'empresa (Internet, correu electrònic, telèfon, fotocopiadora, etc.) s'han de fer servir amb la finalitat de dur a terme l'activitat d'aquesta. No se'n podrà fer ús per a fins aliens als empresarials, il·lícits, que puguin perjudicar la imatge o els interessos (de la companyia, del servei, del personal o de tercers) o que puguin perjudicar el funcionament dels recursos informàtics. Tot el personal de TIRME està obligat a emprar aquests recursos de manera responsable, professional, ètica i legal. S'estableixen controls per vigilar-ne l'ús correcte.

24. Queda prohibit accedir a aplicacions o equips informàtics de tercers sense la seva autorització prèvia i documentada.

25. Cap persona no pot divulgar informació ni fer còpies del programari o la documentació de l'empresa per a ús personal o d'altri.

26. És contrària a l'ètica professional l'acceptació de qualsevol mena de regals, invitacions, favors o altres compensacions de clients o proveïdors, tret que es tracti d'atencions de cortesia de valor simbòlic.

27. Queda prohibit que qualsevol treballador/a faci pagaments o ofereixi regals o beneficis no justificats que es poguessin considerar com a impropis, desproporcionats o il·legals de conformitat amb la normativa, a cap persona o entitat, pública o privada. Les iniciatives en el context de l'acció social (donacions, contribucions específiques i/o patrocinis) han de complir amb les directrius establertes en el procediment PR00-AD-06 Acció Social. En cas de dubtes al voltant d'aquesta política, es farà la consulta a través del canal ètic.

28. Així mateix, es prohibeix utilitzar amb fins laborals la nostra amistat o relació de parentiu amb funcionaris públics per obtenir un tracte de favor, amb la finalitat de fer que aquest actuï o deixi d'actuar en violació d'un deure legal, fer que abusi o faci mal ús de la seva posició, amb l'obtenció o retenció indeguda de negocis, o l'assegurament d'un avantatge indegut (p. ex., la concessió d'una llicència, informació rellevant sobre concursos o licitacions, fixació de preus favorables...).

29. Es podran fer obsequis de l'empresa, amb l'autorització prèvia del personal designat, a fi i efecte de promoure la imatge de la marca TIRME.

30. Caldrà evitar qualsevol conflicte d'interessos personals o familiars amb els de l'empresa TIRME. En cas que en sorgeixin, s'haurà d'informar d'aquesta situació al Compliance Penal a través del canal ètic.

31. Abans d'entaular qualsevol relació comercial, cal aplicar mesures de diligència deguda. Ens abstindrem d'establir relacions amb clients, assessors i socis comercials quan tinguem dubtes sobre el desenvolupament de les seves activitats conforme a la llei o sobre l'origen legítim dels seus actius financers. Col·laborarem activament amb les autoritats competents en la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

32. Es promou una conducta professional, en compliment de les obligacions assumides, tot garantint als proveïdors o a qualssevol altres tercers el cobrament dels seus deutes. Queda prohibida l'alienació, cessió o ocultació de qualsevol bé de titularitat de la companyia amb la finalitat d'eludir el compliment de les responsabilitats enfront dels creditors.

33. Tot el personal de l'empresa haurà de complir amb les mesures establertes en el Manual de Prevenció de Riscos Penals i cooperar amb els seus comandaments directes i col·laboradors per al seu correcte compliment.

34. Tota persona de l'empresa està obligada a denunciar qualsevol sospita o evidència de delicte comès per companys o companyes de feina o tercers, així com a donar compliment al present codi. A aquest efecte, es disposa d'un canal de comunicació, directe i confidencial, amb el Compliance Officer, a través d'un compte de correu electrònic, canaletico@tirme.com, habilitat per a aquest fi.

35. Tot el personal de l'empresa que enganyi o obstaculitzi, o que no cooperi, amb les recerques de possibles incompliments d'aquest Codi Ètic serà objecte de mesures disciplinàries.

36. L'Òrgan de Compliance, encarregat d'elaborar el present Codi Ètic, es reserva la possibilitat d'anar emetent aquelles normes d'execució que siguin necessàries per al desenvolupament d'allò que s'hi preveu i haurà de vetllar per l'actualització permanent i la constant adaptació a la realitat social i legal de cada moment.

Assumptes a comunicar a través del Canal Ètic


Qualsevol persona està obligada a:

comunicar de bona fe, i sobre la base d'indicis raonables, aquelles circumstàncies que puguin suposar la materialització d'un risc penal per a l'organització, així com incompliments o febleses del sistema de gestió de compliance.

denunciar qualsevol sospita o evidència de delicte comès per company/as de treball o un altre/as així com a donar compliment al present codi.

posar de manifest qualsevol comportament o actuació delictiva o que contravingui la legislació vigent o els principis corporatius de Tirme S. a.

Procediment de comunicació

A aquest efecte es disposa d'un canal de comunicació directe i confidencial amb el Compliance Officer i l'assessora jurídica. Es pot accedir al Canal Ètic de TIRME a través d'un compte de correu electrònic canaletico@tirme.com. Aquest compte es troba accessible tant en la intranet de TIRME com en la pàgina web, en aquest últim cas, accedint a la secció de contacte i seleccionant, en el formulari d'enviament, el camp departament canal ètic.


En el moment en què la persona que informa envia una comunicació a través del Canal Ètic rep un justificant de recepció que confirma que la seva comunicació ha estat correctament processada. En tots els casos la persona que informa ha estat prèviament informada del tractament que rebran les seves dades de caràcter personal continguts en la comunicació.


La informació mínima a aportar a través del canal és:

Identitat del comunicant (nom complet, DNI (NIE o Passaport), correu electrònic i telèfon).

Data i lloc dels fets.

Breu descripció de la consulta o denúncia.

Identitat de la persona infractora/denunciat (si escau).

Si escau, documentació de suport de la comunicació/investigació que es pogués iniciar.

Tramitació de les comunicacions


Recepció i valoració

Una vegada registrada la comunicació rebuda pel Compliance Officer, aquest haurà de resoldre la consulta o valorar si escau l'obertura d'un procediment de recerca, en un termini màxim de 7 dies. La resposta a la consulta o la decisió adoptada davant la denúncia haurà de ser comunicada al denunciant en un termini màxim de 7 dies.


Obertura del procediment

En cas que es procedeixi a aquesta obertura, ja sigui d'ofici o a instància de part, es posaran en marxa tots els mecanismes de l'organització per a l'esclariment dels fets, i tots els empleats estaran obligats a col·laborar amb el Compliance Officer, sempre que aquest ho requereixi.


Procediment de recerca

El Compliance Officer, juntament amb la Unitat de Suport, serà l'òrgan encarregat de la recerca, podent externalitzar parteix/s d'aquesta.

La recerca serà de caràcter confidencial i secret.

Les proves s'hauran d'obtenir tot respectant la legalitat vigent i, en tot cas, els drets fonamentals del denunciat i de tercers.

Una vegada obtingudes totes les proves i, en tot cas en un termini màxim de tres mesos des de l'inici de la recerca, el Compliance Officer haurà de comunicar el resultat de l'informe a la Unitat de Suport.

Des que es tingués coneixement d'uns fets imputables a una persona en qualitat d'investigat o denunciat, el Compliance Officer haurà de comunicar-li-ho fefaentment. S'informarà de les qüestions previstes en la normativa de protecció de dades.

Durant el transcurs del procediment s'ofereix a les persones investigades totes les garanties i drets.

Audiència al denunciat


TIRME garanteix en tot moment els drets de les persones denunciades a defensar de qualssevol acusació que es dirigís contra elles amb les màximes garanties legals. El/la denunciat/a tindrà un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del moment en què la Compliance Officer li comunica la seva condició de denunciat, per a formular al·legacions i aportar aquelles proves de descàrrec que considerés oportunes.


Procediment d'adopció de mesures

Si com a resultat de la recerca s'acredita la realitat dels fets denunciats i es pot determinar el/els responsable/s d'aquests, s'adoptaran les mesures oportunes respecte al denunciat.


Ara bé, si a conseqüència de la recerca s'acredités la veracitat dels fets, però no fos possible determinar el responsable d'aquests, el Compliance Officer posarà en coneixement del Departament/la Direcció afectada aquesta circumstància, procedint al registre i arxivament de l'expedient.


El denunciant incorrerà en la comissió d'una infracció laboral greu si en el resultat de la recerca s'acredités que el denunciant, a gratcient, ha posat en coneixement del Compliance Officer fets falsos, enganyosos i/o ha actuat de mala fe.


Terminis i conservació documental

Les dades personals que s'obtenen o generen amb motiu del funcionament del Canal Ètic de TIRME s'han d'eliminar d'aquest sistema en un termini que no pot excedir de tres mesos des que s'incorporen aquestes dades, tret que els fets denunciats revesteixin rellevància penal. En aquest cas es poden conservar per a deixar evidència del funcionament del model de prevenció de riscos penals, anonimizando les dades que no són necessaris per a aquesta finalitat. Les comunicacions no cursades només poden constar de forma anonimizada en el sistema del Canal Ètic.


Si una vegada transcorregut el termini de tres mesos abans esmentat, la recerca de la comunicació no ha conclòs, l'òrgan al qual correspon aquesta recerca pot continuar tractant les dades personals, però s'han d'eliminar del sistema del Canal Ètic.


Garanties del comunicant

Tots aquells que transmetin les seves notificacions tindran les següents garanties:

Únic destinatari: Compliance Officer i Assessora Jurídica de TIRME.

Identitat protegida amb la màxima confidencialitat (excepte obligació legal/judicial).

Protecció enfront de qualsevol mena de discriminació i/o penalització amb motiu de la denúncia/consulta realitzada.

Tractament de dades personals conforme al RGPD.

Utilització de la informació proporcionada en una denúncia únicament per a les finalitats legítimes en relació a la recerca que s'iniciés.

Sense perjudici de l'anterior, les dades de la persona que informa i de la resta d'intervinents poden ser objecte de comunicació als jutjats o tribunals, al Ministeri Fiscal, a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i a la resta d'autoritats competents quan resulti necessari per a la tramitació dels procediments judicials que, si escau, procedeixin com a conseqüència de les recerques dutes a terme amb motiu de les comunicacions formulades.

-La infracció d'aquest codi suposarà l'adopció de mesures disciplinàries regulades en el Conveni Col·lectiu TIRME en vigor- Règim Disciplinari.

-Aquest codi d'obligat compliment també es pot obtenir a través de la intranet. www.tirme.net i la pàgina web www.tirme.com

Borsa de treball

Vols treballar amb nosaltres?

Emplena el formulari

TIRME tractarà les dades personals facilitades a través del present formulari amb la finalitat de gestionar i atendre'n la consulta, legitimat en el consentiment mostrat mitjançant la remissió d'aquest. Les vostres dades no seran comunicades a tercers llevat en cas d'obligació legal. Podeu obtenir més informació en la nostra Política de Privadesa, així com exercitar els vostres drets i contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de lopd@tirme.es

Reclamaciones y sugerencias

En nuestro afán de mejora contínua, y en cumplimiento del Reglamento de Explotación vigente, ponemos a disposición una plataforma que permite realizar reclamaciones y sugerencias relativas al funcionamiento del servicio a cualquier persona usuaria del sistema

Formulario de registro

* Camps obligatoris