Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Pla Director de Residus Urbans de Mallorca

L'any 2019, el Consell de Mallorca va aprovar un nou pla director sectorial de residus no perillosos de Mallorca, el principal objectiu del qual és regular la gestió d'aquest tipus de residus a l'illa. En l'àmbit dels residus inclosos en la concessió de TIRME (residus municipals assimilables llots d'EDAR...) el Consell de Mallorca ha apostat per un model de gestió de residus que impulsa el compostatge dels bioresidus (FORM). Per això, en el pla es preveu el desplegament de cinc noves plantes de compostatge que en un futur s'ubicaran a: Llucmajor Calvià Santa Margalida Felanitx i Marratxí.

Work

Pla Director de Residus Urbans de Mallorca

Documents corporació

Dades de producció i gestió de residus

Contracte gestió residus

Guia compra responsable

Condicions generals de compra

Formulari reserves Centre Informació i Educació Ambiental

Gestió residus Mallorca

Normativa transportistes

Contracte Consell

El 15 de novembre de 2023, Consell de Mallorca i TIRME van formalitzar la cinquena modificació del contracte concessional. Les principals modificacions/canvis d'aquest nou contracte són: construcció de la futura Planta de Compostatge de FORM de LLUCMAJOR i la realització i millores en la Planta de Metanització

Material didàctic

Bon ús del compost

Gestió de residus a Mallorca (anglès i alemany)

Gestió residus a Mallorca (cast i cat)

Sinòptic Planta de valorització energètica

Sinòptic Metanització

Pla de mesures i vigilància ambiental

Ecoàrid Certificat

El que has de saber per comprar compost

Junta Accionistes

La Junta d'Accionistes és l'òrgan de representació dels accionistes de la companyia, a través del qual s'adopten les decisions en els assumptes que són de la seva competència segons el que s'estableix en els Estatuts Socials.

Està integrada pels següents membres:

  • Urbaser, SA, amb un 80% de les accions.
  • FCC Medio Ambiente, SA, amb un 20% de les accions.

Període mitjà de pagament als proveïdors

En compliment de la Disposició addicional tercera. << Deure d'informació >> de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'informa a continuació del període mitjà de pagament a proveïdors, el volum monetari i nombre de factures pagades en un període inferior al màxim establert en la normativa de morositat i el percentatge que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments a proveïdors:

2022
Període mitjà de pagament a proveïdors (dies) 59
Volum monetari (milers d'euros) 34.904
Percentatge sobre el total de pagaments realitzats 70%
Nombre de factures pagades 5.250
Percentatge sobre el total de factures 78%