Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Elaborem compost per a agricultura

Avantatges:

Millora l'estructura dels terrenys i aporta matèria orgànica

Recollida selectiva d'envasos

15.552 tones el 2021

Preparem els envasos per tornar-los al cicle tècnic del plàstic, com a matèria primera secundària.

Estacions de transferència

Les estacions de transferència són instal·lacions on es compacten els residus per fraccions per al posterior trasllat a les plantes de tractament mitjançant camions d'elevada capacitat.

Existeixen estacions de transferència a Alcúdia, Binissalem, Campos, Manacor i Calvià, en les quals es concentren els residus dels municipis de les respectives àrees d'influència. Tenen la funció d'evitar que els camions de recollida domiciliària de residus sòlids urbans hagin de cobrir grans distàncies, optimitzant així els mitjans humans i mecànics.

Els camions de recollida domiciliària no han de cobrir grans distàncies per al transport de residus.

Permet una reducció en els costos del servei de recollida municipal domiciliària.

Redueix el trànsit per carretera en un 65% i amb això augmenta la seguretat viària del transport.

Impossibilita la contaminació per olors o dispersió de residus en traslladar-los en contenidors hermèticament tancats.

Recollida selectiva de vidre (tones)

Recollida selectiva de paper i cartó (tones)

Recollida selectiva de envasos (tones)

Valorització material

La valorització material consisteix a transformar els residus en recursos. Sobre la base d'aquest principi, disposem de recuperació de metalls fèrrics, no fèrrics i fraccions minerals a la planta de tractament d'escòries. Recuperem els materials provinents dels envasos lleugers de la recollida selectiva a la planta de selecció d'envasos. A la planta de metanització-compostatge produïm biogàs i generem compost gràcies al tractament dels residus de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), les podes i els llots de depuradora (EDAR).

Situada a Son Reus, on es gestionen les escòries procedents de la planta de valorització energètica. Es recuperen els elements metàl·lics i la fracció mineral, les matèries primeres secundàries que substitueixen materials verges (metalls extrets de mines i àrids de pedreres). Separar per reutilitzar i evitar l'ús de recursos naturals.

Situada a l'àrea de Can Canut (Marratxí), en la qual gestionem els envasos lleugers de la recollida selectiva (contenidor groc). Els envasos seleccionats per tipus de polímer plàstic s'envien als recicladors finals. Classificar per reciclar i reutilitzar.

Els envasos se seleccionen automàticament, i es classifiquen en: PEAD (garrafes), PEBD (bosses de supermercat), PET (ampolles de begudes gasoses, d'aigua), MIX (mescla de diferents plàstics), cartó - alumini per a begudes (bricks), alumini i acer. 

El personal contractat per TIRME per a l'operació d'aquesta instal·lació prové de la Fundació Deixalles.

Situada a Marratxí, en la qual produïm biogàs a partir de la fermentació anaeròbica dels residus orgànics. El biogàs es crema en els motors i genera energia elèctrica 100% renovable.

Situades a Marratxí, Calvià i Felanitx, en les quals es produeix el compost, esmena orgànica d'alt valor agronòmic, que, posteriorment, s'empra en agricultura, com a adob orgànic per millorar el sòl.

El compostatge de la fracció orgànica (FORM i llots EDAR) barrejada amb material estructurant (podes, serradures...) és un procés de fermentació natural amb presència d'oxigen i a elevades temperatures (al voltant dels 60 -70 graus), mitjançant el qual es destrueixen els gèrmens, paràsits i les males herbes, i s'obté compost.


Recollida selectiva FORM+podes(tones)

Producció de residus de rebuig(tones)

Valorització energètica

El sistema de tractament de residus implantat a Mallorca s'ha marcat com a objectiu valoritzar tots els residus d'entrada al servei. Per a aquells residus que no es poden valoritzar materialment, s'ha optat per la valorització energètica, que consisteix en la utilització dels residus com a combustible. A la planta de valorització energètica els residus es transformen en energia. El 50% d'aquesta es considera renovable, tot aconseguint així strong <>l'abocament zero. D'altra banda, a la planta d'assecatge solar es tracten llots de depuradora per produir biocombustible mitjançant radiació solar i calor residual que s'aprofita a la planta de valorització energètica.

Situada a Son Reus, on fem un aprofitament eficient de l'energia continguda en els residus a través de la incineració, cosa que ens permet assolir el nostre objectiu d'abocament zero

Aquest tipus d'instal·lacions són tècnicament complexes i estan dissenyades i explotades d'acord amb uns requisits legals molt estrictes. Es tracta d'una tecnologia de tractament de residus àmpliament contrastada i d'elevada fiabilitat.

A Mallorca, les dues primeres línies de valorització energètica van entrar en servei el mes de març de 1997. La capacitat de tractament d'aquestes línies és d'unes 300.000 tones a l'any. Actualment disposem de dues línies més, construïdes amb les darreres novetats tecnològiques, i amb una capacitat d'unes 430.000 tones a l'any.

Situada a l'àrea de Can Canut, s'encarrega del tractament de llots digerits, digest i llots no digerits, cosa que permet l'obtenció de biocombustible.

Les tones de llots a tractar ascendeix a 40.000, amb un producte final d'alt voltant de 15.000t de llots secs, que es valoritzen energèticament.

Eliminació

Cap sistema de tractament de residus no seria complet, segur i eficaç si no dediqués un capítol a l'eliminació d'aquells residus que no es poden valoritzar. Per això, disposem d'un dipòsit de seguretat per a l'abocament de les cendres cimentades procedents del procés d'incineració i d'un dipòsit de rebuigs, situat a Santa Margalida.

El dipòsit de seguretat ha estat construït per rebre les cendres provinents del filtratge dels gasos produïts en el procés d'incineració a la planta de valorització energètica de Son Reus, després d'haver estat estabilitzades, mesclades amb ciment.

Es reben els residus provinents de les plantes de tractament de residus de construcció i demolició que no poden ser valoritzats materialment o bé energèticament. 

Reserva el teu compost 100% online

En un afany de millora contínua, TIRME posa a la disposició dels usuaris un nou portal per a la realització de comandes de compra de compost.